BPC Glossary

[Back to Table of Contents]


Beware of spoilers
Characters names and nicknames

纪云舒 – Ji Yunshu (the main character, Ji Shuhan’s third daughter) [C.1]

纪先生 – Teacher Ji (professional name for Ji Yunshu when she works) [C.1]

周家小姐 – Zhou family’s young miss (the deceased daughter of Lord Zhou) [C.1]

凝儿 – Ning’er (Lord Zhou’s deceased daughter) [C.2]

周老爷 – Lord Zhou (the head of the Zhou family) [C.1]

周夫人 – Madame Zhou (Lord Zhou’s main wife) [C.1]

鸾儿 – Luan’er (Ji Yunshu’s maidservant) [C.2]

老夫人 – Old Madame (Ji Yunshu’s paternal grandma) [C.2]

张嬷嬷 – Wet Nurse Zhang (Ji Yunshu’s wet nurse, deceased) [C.2]

纪书翰 – Ji Shuhan (Ji Yunshu’s father) [C.4]

景容 – Jing Rong (A prince) [C.5]

容王 – Prince Rong (Jing Rong) [C.9]

琅泊 – Lang Po (Jing Rong’s bodyguard) [C.5]

纪幕青 – Ji Muqing (Ji Shuhan’s eldest daughter) [C.6]

纪婉欣 – Ji Wanxin (Ji Shuhan’s second daughter) [C.6]

纪灵芝 – Ji Lingzhi (Ji Shuhan’s fourth daughter) [C.6]

水儿 – Shui’er (Ji Muqing’s maidservant) [C.7]

洛儿 – Luo’er (Ji Muqing’s maidservant) [C.7]

刘清平 – Liu Qingping (Jinjiang’s county magistrate) [C.4 appears, named in C.9]

翘心 – Qiaoxing (Miss Zhou’s maidservant) [C.13 appears, named in C.14]

阿井 – Ahjing (An old housekeeper in Zhou Mansion) [C.14]

Places

北梁 – Beiliang country (country where story started) [C.1]

锦江 – Jinjiang city (city where the story started) [C.1]

周府 – Zhou Mansion (Zhou family’s Mansion in Jinjiang city) [C.1]

西厢院子 – West Side courtyard (The courtyard where Ji Yunshu lives) [C.2]

东郊村 – East suburbs (a suburb east of Jinjiang city) [C.3]

容王府 – Rong Estate (Jing Rong’s residence) [C.11]


[Back to Table of Contents]